کد مطلب: 30848       
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۱ آذر ساعت 6:39
نسخه چاپی

دمکراسی وانتخابات دراستان (بخش اول)

حاج محمد تقی خبره یکی از نیروهای ارزشی و باسابقه جریان اصولگراست که به دلیل شخصیت وارسته، اخلاق محور ومتدین از محبوبیت و احترام خاصی در بین نیروهای اصولگرا وحتی سایرمردم برخوردار است. ایشان سلسله مقالاتی در رابطه با دموکراسی در استان وسایر مطالب مرتبط اجتماعی به رشته تحریر درآورده است که هرچندگاهی مطالب ایشان در سایت بشارنیوز برای ملاحضه خوانندگان سایت منتشر می گردد.

🔷️درآستانه برگزاری انتخابات دوریازدهم مجلس شورای اسلامی  قرارگرفته ایم، لذا برآن شدم که یک نگاه اجمالی داشته باشم  به انتخابات دراستان ،ودراین بررسی آثارونتائج مثبت ومنفی آن را درحدوسع تجزیه وتحلیل کنم .

 

🔶️  آنچه که مسلم است ازدیدغالب کارشناسان ، درمیان شیوه های حکومت داری موجوددرجهان ، دموکراسی بهترین نوع مدیریت جوامع معرفی شده   وپذیرفته شده است ، نکته دیگری که موردتوجه بوده، این است  که ، نوع دموکراسی درکشورهای مختلف متناسب بافرهنگ آنان متفاوت بوده است . 

 

🔶️درکشورماهم به یمن مبارزات مردم درطول ده هاسال ،بالاخره باعنایت الهی ورهبری پیامبرگونه امام راحل رضوان الله تعالی علیه درسال 1357 برای اولین بارسلسله پادشاهان ازایران برچیده شد وبه حکومت های استبدادی خاتمه داده شد ،وبا خواست واراده مردم ورهبری، جمهوری اسلامی جایگزین آن گردید .

 

🔷️بدین ترتیب که ، مردم باآرای خود کارشناسان زبده وفرهیختگان جامعه راانتخاب کردند وقانون اساسی را تدوین ،بررسی ،اصلاح وبه تصویب رساندند، وهمان قانون مصوب نمایندگان مردم را ، دوباره به رای خود مردم گذاشتند،  که  مردم هم این بار بارای بالایخودآنرامورد تایید قرادادند، لذا از سال 1358 به بعد،مبنای مدیریت جامعه ،همین قانون اساسی شد، که توسط خودمردم انقلابی ونمایندگان آنان تهیه وتایید گردید . براساس همین قانون اساسی، نوع دموکراسی ماهم متناسب بافرهنگ ایرانی اسلامی خودتدوین گردید ومقیدشدبه ،جمهوری واسلامی  .

 

🔷️یعنی اینکه، قید : جمهوریت، بعنوان قالب، وقید : اسلامیت ، هم بعنوان محتوای آن، انتخاب گردید، امادرعمل چه اتفاقی افتاد وبازخورد این شیوه  ی مدیریت چه بوده است ؟ این آنچیزی است که بسیار ضرورت دارد  که کارشناسان زبردست،متعهد ودلسوز ،پس ازچهل سال تجربه حکومت داری ،به نقدوتحلیل آن بپردازند ودرصورت لزوم پیشنهادخودرادرجهت اصلاح ورفع نواقص  آن ارائه نمایند .

 

🔶️تاقبل ازپیروزی انقلاب اسلامی درایران ، اگرچه جمعی بعنوان مجلس شورای ملی درمحلی باهم جمع می شدند ،وقوانینی رابه تصویب می رساندند،اما درحقیقت انتخاباتی به معنای واقعی کلمه وجودنداشت وبیشترجنبه تشریفاتی داشت   ومردم هم نقشی درتعیین اعضای آن مجلس نداشتند، بلکه آنان مستقیم یاغیرمستقیم ازطرف دربارتعیین ومنصوب می شدند، لذاچون آنان از پایگاه مردمی برخوردارنبودند،نه مردم باایشان کاری داشتندونه آنان پیگیرمطالبات واقعی مردم بودند.

 

🔶️اما پس ازپیروزی انقلاب اسلامی اگرچه بعضی به محدودیت های انتخاباتی معترضندولی نحوه برگزاری انتخابات وفضای رقابتی  به گونه ای است که دربرخی حوزه ها حدودنوددرصد افرادمجاز، درانتخابات شرکت می کنند،وآرای خودرابه صندوق های رای می اندازند،که این درصدازشرکت کننده حتی درکشورهای باسابقه طولانی دموکراسی  هم کم نظیراست ، ودربرخی مناطق رقابت وهیجانات ناشی ازآن آنقدربالاست که ، نیروهای انتظامی وامنیتی رابصورت جدی به دردسر می اندازد.

 

🔶️اما قصدمن دراین نوشتار این است که :  انتخابات رااززاویه تاثیرات مثبت ومنفی آن دراستان بررسی کنم، اگرچه دربسیاری ازمواردشباهت های زیادی باکل کشوردارد،امابصورت طبیعی بدلیل جمعیت کمتر،یا وجودگرایش های قوی  قومی وقبیله ای و... تفاوت های عمده ای  هم بویژه باکلان شهرها وجودارد  .

اما نخست به محاسن آن اشاره می کنم :

🔶️1 -  بالا رفتن آگاهی واطلاعات : 

حضوروسیع وگسترده مردم درتجمعات واستماع سخنان گویندگان وسخنرانان متعدد وخواندن ومطالعه تبلیغات مکتوب انتخاباتی بخصوص درسالهای اخیر،حضوردرفضای مجازی وآشنایی باافکارواندیشه های گوناگون به این امرکمک شایانی کرده است  .

 

🔶️2 - رشدسیاسی :  مردم درانتخابات ها باافکارمختلف آشنامی شوند ،وتحلیلهای گوناگون راگوش می دهند،افراد وگروههای سیاسی راباهم مقایسه وتحلیل می کنند، وبه منظورانتخاب بهترسعی به شناخت بیشترخودمیکنند، لذا انتخابات ،بستری رافراهم می کندکه به رشدسیاسی افراد جامعه کمک  فراوانی کرده است  .

🔶️3 - شناخت وآشنایی مردم نسبت به همدیگر ومناطق مختلف  : باتوجه به جوانتخابات وجبهه بندی ها میان افراد،اقوام وگروههای سیاسی وآمدوشدها وارتباطات میان افرادومناطق، بسیارافزایش پیدامی کندومردم نسبت به همدیگر واقوام ومناطق دیگر شناخت بیشتری پیدامی نمایند . 

 

🔶️4 - شناخت ضعفها وقوتها :

اطلاعاتیکه، بوسیله تبلیغات متنوع ومتکثرویامشاهداتحضوری حاصل می شودکمک زیادی  میکند تاضعف ها وقوتهای افراد، گروهها ،اقوام ومناطق بیشتر شناخته گردد . 

 🔶️5 - عمران وآبادی ؛

موقع انتخابات که فرامی رسدافرادوجناحهای سیاسی برای کسب رضایت مردم وجلب آرای آنان  به عمران وآبادی مناطق محروم ونیازمندی های مردم توجه بیشتری می کنند، بنابراین برخی مشکلات مردم درآستانه برگزاری انتخابات  برطرف می گردد . 

 

🔶️ 6 - شناخت مسئولان نسبت به مشکلات مردم : درانتخاباتهامسئولان کشوری ونمایندگان مجلس به هدف  به دست آوردن رضایت مردم و آرای آنان  به مناطق محروم بیشترآمدورفت می کنند ،بنابراین نسبت به مشکلات مردم شناخت بیشتری پیدامی کنند . 

🔶️7 - رونق اقتصادی : 

هنگامی که تنورانتخابات گرم می شود بازارهم فعال ترمی شودزیراتبلیغات،جلساتانتخاباتی،نشستها،پذیراییها ومسافرتهاوآمدورفت ها همه هزینه های زیادی راایجادمی کنند که توسط کاندیداها وطرفدارانشان پرداخت می شود، واین خودبه رونق بازارواقتصادکمک می کند . 

 

 🔶️ 8 - رشدواصلاح فرهنگی :

درپی افزایش ارتباطات مردم باهمدیگر مردم به فرهنگ های مختلف آشنا می شوندوبه ضعفهای خودوقوتهای دیگرفرهنگها پی می برندوخودبخوداین ضعف هارفع وبهترین هاجایگزین می شودوبطورکلی همه به سمت فرهنگ برترپیش می روندوبدین ترتیب رشدفرهنگی حاصل می گردد . 

 🔶️9- شناخت نخبگان :

انتخابات میدان محک خوبی است که استعدادهای مختلف شناسایی شودوزمینه ای برای شناخت افرادازنظرسواد،بیان، هنر، برنامه ریزی مدیریت، تلاش ،پشتکار و...می باشد ،بنابراین می توان گفت که درمتن انتخابات بصورت غیرمستقیم یک فضای رقابتی برای نمایش استعدادهاوتوانایی هادرابعادمختلف نیز درحال جریان است  . 

 

🔶️۱۰ - ایجادجوتحرک ونشاط :

ازچندروزقبل ازانتخابات تاچندروزبعدازانتخابات تحرک، نشاط وسرزندگی درمردم ایجادمی شود  ویک روح جدیدی به کالبدجامعه دمیده می شودشوروشوق وامید وفعالیت وآمدوشدها همه برای روح وروان بطورکلی مثبت ارزیابی می شود،درچنین فضایی افسردگی انزواوگوشه گیری هاکمترمی شودوفضای امید وشادابی تقویت می گردد.  

البته که موارددیگری راهم میشوددراین زمینه برشمارد .

ادامه دارد...برچسب ها : ,

تا کنون نظری برای این خبر ارسال نشده است

نام:

نظر شما: