بازگشت به آرشیو
عملکرد مدیران استانی کدام دولت را بیشترمی پسندید؟


خاتمی (%19)
احمدی نژاد (%76)
روحانی (%3)