بازگشت به آرشیو
به نظر شما شهرداری های استان تا چه اندازه در بهبود مبلمان شهری موفق بودند؟


بسیار زیاد (%5)
زیاد (%4)
متوسط (%7)
کم (%12)
ضعیف (%70)