بازگشت به آرشیو
معیار شما برای انتخابات شورای اسلامی آینده چیست؟


تخصص (%50)
سابقه اجرایی (%31)
سایر موارد (%18)