بازگشت به آرشیو
نظر شما در مورد عملکرد استاندار علی محمد احمدی تاکنون چیست؟ 1-خوب 2- متوسط 3- ضعیف