بازگشت به آرشیو
آیا انقلاب ایران در رسیدن به اهداف خود موفق بوده؟


بله بطور کامل (%27)
تا حدودی (%51)
نه به هیچ وجه (%20)