بازگشت به آرشیو
آیا دولت به شعار اعتدل خود عمل کرده است؟


به خوبی عمل کرده است (%23)
تا حدودی عمل کرده است (%23)
به هیچ عنوان عمل نکرده است (%52)