بازگشت به آرشیو
نظر شما در مورد عملکرد استاندار خادمی تا کنون چیست


عملکرد بسیار عالی داشته (%27)
عملکرد خوبی داشته (%16)
عملکرد متوسطی داشته (%44)
نظری ندارم (%11)