بازگشت به آرشیو
عملکردشهرداری وشورای شهریاسوج را ارزیابی کنید:


بسیار خوب بوده است (%15)
متوسط بوده است (%14)
ضعیف بوده است (%69)